Norme de publicare / Publishing Rules

Home » Norme de publicare

Cuvânt înainte

Încă de la prima apariţe a publicaţiei Analele Banatului (AnB) colegiul de redacţie a încercat să impună, pentru întreg volumul, un sistem unitar de redactare a lucrărilor ştiinţifice şi de citare a bibliografiei care să se alinieze unor publicaţii de prestigiu din domeniile abordate. S-a plecat de la premiza că aceste norme de redactare şi editare trebuie să fie larg uzitate de publicaţiile de specialitate, să nu îngreuneze lectura şi să fie uşor de însuşit de către autorii lucrărilor. 


Generalităţi
Manuscrisele să fie tehnoredactate în format A4 şi nu vor conţine adăugiri scrise cu mâna. 
Plecând de la principiul că exprimarea ideilor şi opiniilor nu trebuie să fie constrânsă de un spaţiu editorial restrictiv, nu considerăm oportună impunerea unui anumit număr de pagini pentru fiecare studiu sau notă. Cu toate acestea nu vor fi acceptate acele contribuţii care, raportat la tema şi argumentaţia abordată, au un număr nejustificat de mare de pagini.
Fiecare articol trebuie să conţină un rezumat de cel puţin jumătate de pagină, într-o limbă de circulaţie internațională (engleză, germană sau franceză), care să sintetizeze principalele contribuţii ale studiului.
Redacţia porneşte de la premiza că autorii au efectuat citările corecte şi nu se angajează să verifice veridicitatea lor sau să efectueze modificări de conţinut. 

Rugăm autorii să se delimiteze de orice formă de discriminare și să respecte legislația privind drepturile de autor și plagiat. În acest sens autorii sunt rugați să completeze declarație pe proprie răspundere de mai jos și să o trimită scanată sau pe suport de hârtie colegiului de redacție.
Declarație

Termenul limită pentru depunerea articolelor este 1 iulie a fiecărui an. Toate contribuţiile primite după această dată vor fi incluse în volumul următor.

Nu percepem taxă de publicare.

Rugăm autorii să consulte în detaliu normele de publicare ale revistei noastre:
Norme

Respectarea acestor recomandări va uşura activitatea colegiului de redacţie şi a editorului şi vor face lucrările dumneavoastră mult mai accesibile cititorilor.Mulțumim pentru contribuții!
Foreword

Since the first publication of the journal Analele Banatului (AnB) the editorial board tried to impose, for the entire volume, a uniform editing system of the scientific articles and of citations of bibliography, that would align to prestigious publications from the domains of interest. We started from the premise that the rules of editing should be widely used in publications of specialty, should not hinder the reading and be easily used by the authors.

General information

Manuscripts should be A4 and shall not contain additions written by hand.
Starting from the principle that the expression of ideas and opinions should not be constrained by a restrictive editorial space, we do not consider appropriate imposing a certain number of pages for each study or note. Although, will not be accepted those contributions, that related to the topic and presented arguments have an unjustified large number of pages.
Each article should contain a summary of at least half a page in a foreign language (English, German or French), that summarizes the main contributions of the study. The editorial board presumes that the authors have made citations correctly and does not undertake to verify the veracity or to make changes to their content.
We respectfuly ask the authors to avoid any discrimination forms and to respect the copyright and plagiarism law. Therefore authors are requested to complete the following declaration of responsability assumption and to send it to the editorial board in printed or digital form.
Declaration

The deadline for submitting articles is July 1st of each year. All contributions received after this date will be included in the next volume.

We do not have article processing charges.

We request the authors to consult thoroughly the publishing rules of our journal:
Publishing rules

Respecting these recommendations will facilitate the work of the editorial board and of the publisher and will make your work more accessible to readers.

Thank you for your contributions!