Norme de publicare

Home » Norme de publicare

Folositor
Descarcă acest document în format PDF.

Cuvânt înainte

Încă de la prima apariţe a publicaţiei Analele Banatului (AnB) colegiul de redacţie a încercat să impună, pentru întreg volumul, un sistem unitar de redactare a lucrărilor ştiinţifice şi de citare a bibliografiei care să se alinieze unor publicaţii de prestigiu din domeniile abordate. S-a plecat de la premiza că aceste norme de redactare şi editare trebuie să fie larg uzitate de publicaţiile de specialitate, să nu îngreuneze lectura şi să fie uşor de însuşit de către autorii lucrărilor. Păstrând aceste criterii, faţă de cele publicate anterior (vezi AnB, VI, 1998, p. 733 – 742), actualele norme impun câteva modificări determinate de schimbările intervenite în structura formatului revistei (trecerea la mărimea A4 a paginaţiei) cât şi de aliniere la exigenţele cerute de către normele CNCSIS privind acreditarea revistei. Colegiul redacţional recomandă adoptarea normelor pentru citarea bibliografiei la subsolul paginii şi întocmirea abrevierilor bibliografice în concordanţă cu cele promovate de „Bibliografia istorică a României”. În cazul literaturii slave (pentru că revista are cititori sau colaboratori şi în spaţiul fostei Iugoslavii) se va păstra scrierea chirilică chiar şi în cazul literaturii sau a abrevierilor.

Generalităţi

Manuscrisele să fie tehnoredactate în format A4 şi nu vor conţine adăugiri scrise cu mâna. Ele nu se înapoiază, deoarece rămân în arhiva redacţiei, iar membrii colegiului presupun că autorul deţine un duplicat al manuscrisului. Plecând de la principiul că exprimarea ideilor şi opiniilor nu trebuie să fie constrânsă de un spaţiu editorial restrictiv, nu considerăm oportună impunerea unui anumit număr de pagini pentru fiecare studiu sau notă. Cu toate acestea nu vor fi acceptate acele contribuţii care, raportat la tema şi argumentaţia abordată, au un număr nejustificat de mare de pagini.

La lucrările monografice sau la studiile de anvergură este recomandat să existe şi un cuprins. Fiecare articol trebuie să conţină un rezumat de cel puţin o pagină, într-o limbă de circulaţie
(engleză, germană sau franceză), care să sintetizeze principalele contribuţii ale studiului. Redacţia porneşte de la premiza că autorii au efectuat citările corecte şi nu se angajează să verifice veridicitatea lor sau să efectueze modificări de conţinut. În manuscris trebuie să se deducă clar organizarea paragrafelor, colegiul de redacţie are grijă doar de organizarea generală a textului şi ilustraţiilor în pagină.

Prelucrarea suportului electronic aferent

Manuscrisele vor fi trimise la redacţie în format electronic pe suport fix, dischetă, CD sau DVD, ori pe mail, pe adresa: analelebanatului@yahoo.com, urmând următoarele recomandări: Textul va fi redactat cu ajutorul editorului de texte Microsoft Word, Office 97, 2000 sau 2003, numai cu caractere Times New Roman, corp 12, aliniat bloc, paragraf – first line şi va fi spaţiat la un (1) rând. Toate notele, scrise cu corp 10, vor fi introduse obligatoriu la subolul paginii. Titlul lucrării va fi redactat cu majuscule şi va fi aliniat pe centrul paginii. Sub titlu, în partea dreaptă a paginii, va fi redactat cu caractere italice prenumele şi numele autorului (autorilor). În cazul a doi sau mai mulţi autori vor fi trecute prenumele şi numele autorilor despărţite de virgule. Numele şi prenumele nu vor fi însoţite de titluri ştiinţifice sau academice. După numele autorului (autorilor) se scrie câte unul sau mai multe asterixuri (*) care se vor regăsi şi la subsolul paginii, înainte de prima notă. În acest loc, în dreptul fiecărui asterix, vor fi scrise numele instituţiei unde activează autorul, adresa acesteia, precum şi adresa personală de e-mail.

La începutul textului se vor scrie cuvintele cheie după care poate fi găsită tema abordată pe Internet, atât în limba română cât şi în limba de circulaţie în care a fost scris rezumatul. Textele redactate în limba română vor avea un rezumat redactat într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană) de minimum o pagină. Este de dorit ca rezumatul să cuprindă trimiteri în text la notele cele mai importante ale studiului şi la ilustraţia aferentă. Dacă studiul este redactat într-o limbă de circulaţie nu este necesară întocmirea unui rezumat, fie el şi în limba română.

Daca ilustraţia ocupă o pagină întreagă se numeşte planşă (Pl.), fiind compusă din mai multe fotografii, planuri, desene sau schiţe. Dacă sunt ilustraţii singulare care pot fi incluse în text sunt denumite figuri (Fig.). Ilustraţia se primeşte doar pe suport digital, la o rezoluţie de minim 300 dpi. Introducerea imaginilor la sfârşitul textului cules este facultativă. În cazul reproducerii sau adaptării unei ilustraţii deja publicate, este obligatorie indicarea provenienţei ilustraţiei respective. Manuscrisul va conţine obligatoriu o listă care va cuprinde explicaţia ilustraţiei, atât în limba în care a fost redactat textul, cât şi în limba în care a fost redactat rezumatul.

Notele vor fi numerotate continuu. Numele se citează neînsoţite de titluri ştiinţifice, cu excepţia cazului în care se indică sursa unor informaţii inedite şi/sau se aduc mulţumiri. Atunci când se citează pentru prima dată nume de locuri (în titlu, note, în rezumat sau în explicaţia figurilor), se va indica denumirea localităţii (urmată de numele toponimului în care a fost făcută descoperirea, scris cu caractere italice), comuna (dacă este cazul), judeţul (ex: HodoniPocioroane, comuna Satchinez, jud. Timiş).

Citarea izvoarelor literare şi epigrafice antice şi medievale se va face în note sub forma: autor, operă, loc, corpus. Textul să fie redactat fără despărţiri în silabe, fără căsuţe de dialog în text, fără sublinieri, îngroşări de litere etc. Citatele în limbi clasice vor fi marcate cu caractere italice.

Manuscrisul cu toate anexele aferente (ilustraţie, tabele, grafice etc.) să fie salvate pe o singură dischetă, CD sau DVD şi verificate în prealabil de autor dacă pot fi citite!

Modul de citare

Redacţia roagă autorii să respecte următoarele recomandări:

Trimiterile la literatură se vor face numai în note de subsol. Dacă este folosit sistemul Harvard se va indica în ordine: numele autorului, anul apariţiei, pagina şi/sau trimiterea la ilustraţie sau la note (de exemplu: Georgescu 2002, 17, fig. 3). Când studiul este redactat de doi autori va fi citat astfel: Georgescu–Rotar 2003, 17. Când sunt mai mulţi autori lucrarea va fi citată astfel: Georgescu et alii 2004, 23. La sfârşitul textului va fi redactată o Listă bibliografică care va cuprinde toate lucrările la care s-au făcut trimiteri, cu numele autorului (autorilor) urmat de iniţiala prenumelui, titlul complet al volumului sau al articolului, locul şi anul apariţiei şi paginile articolului. În cazul în care lucrarea citată a apărut într-o culegere de studii, se va indica şi titlul acestui volum. În cazul în care sunt citate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, apărute în acelaşi an, numele autorului şi anul apariţiei vor fi însoţite de o literă mică, plasată alfabetic, în ordinea citării lucrării respective (de ex: Georgescu 2002a, 20.).

Lucrările vor fi aranjate în listă în ordine alfabetică, în funcţie de iniţiala numelui autorilor şi de anii de apariţie a lucrărilor, în cazul în care sunt citate
mai multe lucrări ale aceloraşi autori. Dacă sunt mai mulţi autori cu acelaşi nume se va introduce şi iniţială prenumelui (de ex. C. Daicoviciu 1968, 123; H. Daicoviciu 1968, 194).

Lista bibliografică se prezintă în ordine alfabetică la sfârşitul textului, după exemplul următor:

 1. Modul de citare a monografiilor:
  Bader 1978, T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi tracică, Bucureşti (1978).
  Аванесова 1991, Н.А. Аванесова, Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР, Ташкент (1991).
 2. Modul de citare a articolelor publicate în culegeri de lucrări ştiinţifice:
  Metzner-Nebelsick 1998, C. Metzner-Nebelsick, Abschied von den „Thrako-Kimmeriern”? – Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenländischen Kulturgruppen der späten Bronz- und frühen Eisenzeit mit der osteuropäischen Steppenkoine. (B. Hänsel, J. Machnik), Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustasch in den vorchristlichen Metallzeit (4000-500 v.Chr.), München-Rahden/Westf. (1998), 361-422.
  Дергачев 1969, В.А. Дергачев, Поселение эпохи бронзы у села Слободка-Ширеуцы. В сб: (Отв. ред. Л.Л. Полевой), Далекое прошлое Молдавии, Кишинев (1969), 110-122.
 3. Modul de citare a lucrărilor publicate în ediţii periodice (reviste, jurnale etc):
  Zaharia 1990, E. Zaharia, La culture de Monteoru. La deuxième étape de développement à la lumière des fouilles de Sărata-Monteoru (dép. de Buzău). Dacia N.S. XXXIV, (1990), 23-51.
  Качалова 1970, Н.К. Качалова, Ильменские курганы. Археологический Сборник 12 (1970), 7-34.
 4. Modul de citare a rezumatelor publicate în volumele de simpozioane, conferenţe şi seminare ştiinţifice:
  Sava 1994, E. Sava, Investigaţiile istorico-arheologice în microzona Rudi-Tatărăuca Noua-Arioneşti, raionul Donduşeni. Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1993. A XXVIII-a Sesiune Naţională de rapoarte arheologice, Satu Mare, 12-15 mai 1994. Satu Mare (1994), 114.
  Савва 1993, Е. Савва, Позднефракийский культурно- хронологический горизонт VII-VI вв. до н. э. в Молдове (по материалам курганного могильника у с. Тринка). Първи международeн симпозиум «Севтополис». «Надгробните могили Югоизточна Европа» Казанлък, България (1993), 55-56.
 5. Modul de citare a rapoartelor ştiinţifice şi actelor de arhivă:
  Larina et alii. 1996, O.V. Larina, K.P. Wechler, V.A. Dergaciov, S.I. Kovalenko, V.M. Bicbaev, Periegheze arheologice în raioanele Donduşeni, Drochia, Sîngerei în anul 1996. Arhiva MA E IAE AŞ RM. Inv. nr. 358, Chişinău (1996).
  Агульников 1987, С.М. Агульников, Отчет о полевых исследованиях Слободзейской новостроечной экспедиции в 1987 г. Архив МАЭ ИАЭ АН РМ. Инв. № 266, Кишинев (1988).

În cazul folosirii sistemului clasic de citare se vor scrie în note cu scriere cursivă cuvintele: Ibidem, op. cit., cf., apud, supra, infra, sq., sqq., et alii. Cu literă dreaptă se vor tipări cuvintele: idem, urm. În lista bibliografică, urmând exemplul de mai sus, se vor redacta cu litere cursive titlurile de monografii, de volume colective, numele revistelor, seriilor sau colecţiilor astfel:

T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi tracică, Bucureşti, 1978, 39.
E. Zaharia, La culture de Monteoru. La deuxième étape de développement à la lumière des fouilles de Sărata-Monteoru (dép. de Buzău). Dacia N. S. XXXIV, 1990, 23-51.

Respectarea acestor recomandări va uşura activitatea colegiului de redacţie şi a editorului şi vor face lucrările dumneavoastră mult mai accesibile cititorilor. Termenul limită pentru depunerea articolelor este 1 iunie a fiecărui an. Toate contribuţiile primite după această dată vor fi incluse în volumul următor.