Analele Banatului S.N. XII-XIII 2004-2005

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XII-XIII 2004-2005

    Descarca / Download

 

CUPRINS / CONTENT

REMEMBER FLORIN MEDELEŢ
Lista selectivă a lucrărilor ştiinţifi ce publicate 
Activitatea expoziţională în cadrul Muzeului Banatului 

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE
SVEND HANSEN, Figurinele neolitice din sudul Bazinului Carpatic Neolithische Figuralplastik im Südlichen Karpatenbecken
WOLFRAM SCHIER, FLORIN DRAŞOVEAN, Masca rituală descoperită în tellul
neolitic de la Uivar (jud. Timiş) / Die Gesichttonmaske In Uivar Entdeckt 
FLORENTINA MARŢIŞ, OCTAVIAN POPESCU, Studiu tipologic al inventarului
litic cioplit şi şlefuit de la Sânandrei, nivelul IV, 2004 / Typological Study of the Chipped and Polished Lithics from Sânandrei (Timiş County). 1994 Campaign – Level IV
JOHN M. O’SHEA, ALEX W. BARKER, SARAH SHERWOOD, ALEXANDRU
SZENTMIKLOSI, New Archaeological Investigations at Pecica-Şanţul Mare / Noi cercetări arheologice la Pecica-Şanţul Mare 
ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Materiale aparţinând culturii Cruceni-Belegiš
descoperite în hotarul localităţii Dragşina (jud. Timiş) / Materials belonging to the Culture Cruceni-Belegiš discovered in the Boundaries of the Locality of Dragşina (Timiş County)
GEORGETA EL SUSI, Animal Exploitation during the Bronze Age in Sw Romania with a Special Referring to Ostrovul Corbului (Mehedinţi County) / Exploatarea animalelor în epoca bronzului în sud-vestul României cu referire specială la Ostrovul Corbului 
SORIN M. PETRESCU, DANIEL ALIC, Fortificaţiile dacice de la Obreja (jud.
Caraş-Severin) / The Dacian Fortification from Obreja (Caraş-Severin County)
DAN SEBASTIAN CRIŞAN, CĂLIN TIMOC, Inginerii împăratului Traian (I).
Mensorul Balbus Die Ingenieure Kaisers Trajan (I). Balbus Der Mensor
DOINA BENEA, Armata Daciei şi campania din Orient a împăratului Gordian al III-lea / L’armee de la Dacie et la campagne de l’empereur Gordien III en Orient 
CĂLIN TIMOC, Fortificaţii romane din Banat (II). Teregova (date şi controverse) / Römische Festungen im Banat (II). Teregova (Daten und Kontroversen)
ALIN JITĂREL, Aspecte sociale ale cultului mithriac în Dacia Social Aspects of Mithraic Cult in Dacia
MARIANA CRÎNGUŞ, Elemente ornamental-simbolice pe monumentele din sudvestul Daciei romane (II) / Des éléments ornamentaux-symboliques sur les monuments du sud-ouest de la Dacie romaine (II) 
RAOUL-M. ŞEPTILICI, ANGEL TRUICAN, Câteva monete romane imperiale
descoperite întâmplător pe raza localităţii Berzovia (jud. Caraş-Severin) / Accidental Discovery of Roman Imperial Coins around the Village of Berzovia
(Caraş-Severin County)
DANIELA TĂNASE, Câteva observaţii cu privire la mormântul de orfevru din epoca avară descoperit la Felnac (jud. Arad) / Einige Bemerkungen im Bezug mit der Schmiedegraben aus der Awarischen Zeit Gefunden im Felnac (Kreis Arad)
ADRIAN BEJAN, Economia satului bănăţean la începutul feudalismului
(sec. VIII-XI) / L’économie du village banatois au début du féodalisme
(les VIIIe-XIe siècles)

ISTORIE MEDIE, MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
IOAN HAŢEGAN, Dicţionar istoric al aşezărilor din Banat. Secolele XI-XX.
Litera A / Dictionnaire historique des sites du Banat. Le XIe-XXe siècles. La lettre A
PETROVICS ISTVÁN, The Burghers of Medieval Temesvár/Timişoara in the Light of Written Sources / Cetăţenii Timişoarei medievale în lumina izvoarelor scrise
LIGIA BOLDEA, Noi consideraţii asupra elitelor sociale româneşti bănăţene:
stăpânii de pe valea Bistrei (sec. XV-XVI) / Des nouvelle considérations sur les élites sociales roumaines banatiennes: les maîtres de la vallée de Bistra (XV-XVI-e siècles)
OVIDIU MARINEL KOCH-TUFIŞ, Dispoziţiile Camerei Aulice adresate la 7
decembrie 1717 Comisiei Bănăţene de Organizare a Mineritului / Wirtschaftliche, Administrative, und die Organisation des Grenzgebietes des Banats betreff ende maßnahmen der Hofkammer in Wien in der Verordnung vom 7. Dezember 1717, adressiert an die Montanistische Banater Einrichtungskommission
ANGELA DUMITRESCU, Imaginea Casei Regale din România refl ectată în presa românească din Banat între 1881-1918 / The Image of the Royal House of Romania refl ected in the Romanian Press in Banat between 1881-1918 
NICOLETA TOMA-DEMIAN, Medalia aniversării lui Ormós Zsigmond la 70 de
ani (20 februarie 1883) / The Anniversary Medal of Ormós Zsigmond at the 70th Birthday (20th of February 1883) 
IOAN MUNTEANU, Emigrări din Banatul istoric la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea / Emigrations from the historical Banat at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries 
PETRU BOTIŞ, VASILE DUDAŞ, Emil Botiş (1904-1984)
GABRIEL SALA, Felnacul sub ocupaţia trupelor iugoslave din 1918-1919. Un dârz patriot: părintele ortodox Aurel Sebeşan / Felnac sous l’occupation des troupes yougoslaves en 1918-1919. Un téméraire patriote, le père orthodoxe Aurel Sebeşan
EUSEBIU NARAI, Organizarea administrativ-teritorială a judeţului Severin în anii 1918-1950 / L’organisation administrative-territorielle du département de Severin dans les années 1918-1950 
VALERIU GIURAN, Unele documente militare inedite privind acţiunile de luptă ale Diviziei 1 Infanterie Instrucţie în cel de-al doilea război mondial, campania din vest, în dispozitivul de apărare din zona Timişoara, în perioada 24 august – 7 septembrie 1944 / Some Unknown Military Documents regarding the Fighting Actions of the 1st Infantry Division between August 24 and September 7 1944 
DUMITRU TOMONI, Cultură şi politică în Banat (1944-1948). Sfârşitul regionalei „Astra Bănăţeană” / Kultur und Politik in Banat (1944-1948). Die Ende der „Astra Bănăţeană” Regionabteilung 
VASILE RĂMNEANŢU, Câteva consideraţii privind starea de spirit a locuitorilor din judeţul Timiş – Torontal / The State of Spirit of the Inhabitants of the Timiş -Torontal County in 1947 


ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE,
CATALOAGE, VARIA
FLORIN MEDELEŢ , Date din istoria comunei Doclin (jud. Caraş-Severin)
Records Regarding the History of the Doclin Village in Caraş-Severin County 
SORIN FORŢIU, Contribuţii documentare inedite referitoare la familia şi
activitatea lui Johnny Weissmüller (1904-1984) / Unknown Documentary Contributions referring to Johnny Weissmüller’s Family and Activity 
MATEI DOMOCOŞ, Consideraţii privind locul în care a văzut lumina zilei Johnny Weissmüller / Some Remarks on the Birthplace of Johnny Weissmüller
HEDY KISS, Steagul formaţiei de pompieri voluntari din Tormac (jud. Timiş) / The Flag of the Volunteer Fire Department from Tormac (Timiş County) 
RADU ARDELEAN, Istoriografi a în revista Banatul (Timişoara, 1926-1930) / L’historiographie dans la revue Banatul (Timişoara, 1926-1930)
FLORIN DRAŞOVEAN, Expoziţia internaţională “Măşti, oameni, ritual” 
ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-Lea în.Chr.). Expoziţie internaţională itinerantă 
ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Cercetările arheologice de salvare de la Deta-
Dudărie. Expoziţie temporară


RAPOARTE DE SĂPĂTURI ARHEOLOGICE
RĂZVAN PINCA, PETRU ROGOZEA, O nouă aşezare din epoca bronzului aparţinând grupului cultural Balta-Sărată descoperită la Coşteiu (jud. Timiş). I. / A New Bronze Age Settlement of Balta Sărată Type